Serveis Educatius del Solsonès

 

Descripció:

El Servei s’encarrega de donar suport als centres educatius, a la tasca docent del

professorat, a l’alumnat i a les seves famílies.

 

Activitats destinades als joves:

Les activitats del servei per a joves se centren en nois i noies de 12 a 20

anys escolaritzats:

- Orientació escolar i professional

- Assessorament i suport en la participació de projectes d’innovació educativa:

Comenius, Orator, Escoles Verdes, Llengües estrangeres, Plans estratègics,

entre d’altres.

- Programa de suport a l’educació: cinema, teatre, música... amb programacions

i propostes didàctiques adequades a l’edat dels alumnes.

- Suport a programes específics: prevenció de drogodependències, salut escolar...

- Catalogació dels recursos educatius de la comarca i elaboració de material

didàctic.

- Atenció a la diversitat d’alumnes: des d’adaptacions del currículum fins a

l’atenció específica a alumnes amb greus dificultats o l’atenció a l’alumnat nouvingut.

- Atenció logopèdica als alumnes amb deficiències auditives.

- Coordinació amb altres serveis del sector: Ajuntament, Consell Comarcal,

SSAP ( Serveis Soc ials d'Atenció Primària ) , CDIAP (Centre de Desenvolupament

Infantil i Atenció Precoç), CSMIJ Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil).

 

Nombre de membres del grup: 10 professors

Nombre de joves que participen en les activitats: 803 alumnes

 

Informació complementària:

Els SE del Solsonès estan integrats pels serveis següents:

- CRP (Centre de Recursos Pedagògics).

- EAP (Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica).

- CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius).

- ELIC (Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social).

 


Com contactar-hi:
Servei Educatiu del Solsonès
C/ Francesc Ribalta, 5. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 21 54
se-solsones@xtec.cat
www.xtec.cat/se-solsones
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades